זכרון לנצח – Preserving the memory of Fallen Soldiers Through Posthumous Retrieval of זרע for Procreation - Halacha Headlines
03/14/24 - SHIUR 460

זכרון לנצח – Preserving the memory of Fallen Soldiers Through Posthumous Retrieval of זרע for Procreation

Is it permitted, forbidden or a Mitzvah?
Are you מקיים פריה וריבה?
Does it exempt you from חליצה?
Is there an issue of ניוול המת?
Is there an issue of הנאה ממת?
Is there an issue of ביטול מצוות קבורה?
Are there any moral issues?

23 Comments

Load More...
loading...

Shiur 365 Riddle

A:

א- עיין מקור בשו״ת מהר״ם מינץ במה שמחלק, וקצת קשה להבין כוונתו, כנראה הכוונה שיארצייט נקבע לפי החדש ועוד יותר מזל החדש (נראה לציין בזה חזקוני סוף פרשת בשלח באדר שני אין מזל) משא״כ כשקובעים יום בשנה הולכים אחרי אדר שני

ב- נראה ע״פ מה שמייסד עמק ברכה לחלק בין שמחת יו״ט שהיא שמחה שיש לה תכלית להגיע לנשמחה ונגיחה בך, משא״כ שמחת פורים הגדרת המצוה עד שישתכר והיינו כל עיקרה היא עצם השמחה, ונראה שלא שייך אין מערבים רק כשהיא מצות שמחה שיש לה תכלית

ג- יש לפלפל במה שנקטו ראשונים אצל צדקה תלוי במקבל, או אולי משלוח מנות א״צ מקבל
יש לפלפל ע״פ המבואר ברמב״ם שהיא מכלל מצות סעודה ומג״א בשם רלב״ג בדין פורים משולש
יש לפלפל הרמב״ם מונה במנין מצוות ד״ס רק מצות קריאת מגילה וע״כ שאר מצוות היום נגררים עמה (למשל עיין רש״י ריש מסכת מגילה אותן חכמים שתיקנו שמחת הפורים והגמרא איירי בהקדמת קריאת מגילה)

A:

Thank you for the Beautiful and uplifting dvar Torah

There is a quote from Alan Dershowitz that your dvar torah called to mind.

He was discussing some of his high profile clients that got into trouble, and he said the problem with them was all of them had an unlimited amount of one thing and limited amounts of something else, and they sacrificed the thing that they had limited amounts of to get more of the thing that they already had unlimited amounts of.

My answer to the first riddle is that for a yahrzeit we want to commemorate the
yahrzeit as early as possible in order to bring a nachas ruach to the neshama, but for a bar mitzvah we want to push it off for as long as possible to preserve the purity of sin of the child.

With regards to the second riddle we can say that it’s not considered mixing because it’s two totally separate simchas as opposed to two weddings.

With regards to the third riddle we can say that whatever the reason is why we don’t make a brocha on giving tzedaka is the same reason why we don’t make a brocha on giving misloach monos.

Have a wonderful shabbos!

Load More...
loading...

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rabbi Shlomo Brody, Ms. Irit Rosenblum, Rabbi Gideon Weitzman
זכרון לנצח – Preserving the memory of Fallen Soldiers Through Posthumous Retrieval of זרע for Procreation
Downloads :
Rabbi Shlomo Brody, Ms. Irit Rosenblum, Rabbi Gideon Weitzman
זכרון לנצח – Preserving the memory of Fallen Soldiers Through Posthumous Retrieval of זרע for Procreation
Downloads :
Contact